V prvodce svtem dovolench. Aktuln nabdky last minute na kadm webu.

Heraklion

Heraklion

Herakleion (nebo t Iraklion) je hlavn msto Krty. Na ploe 109.026 km2 zde najdete 137,711 obyvatel, co je na ecko pomrn hust osdlen. Herakleion je rovn pt nejvt msto v celm ecku.
Msto Hereklaion leccos pamatuje, bohuel bylo mnoho pamtek znieno i ponieno hlavn za II. svtov vlky. Na krse mstnch historickch budov se nesmazateln zapsala tak etn zemtesen. A se nm to lb nebo ne, ecko le na tektonicky velmi aktivn ploe, natst je vtina zemtesen slabho charakteru, ale jednou za nkolik destek i stovek let se zem otese takovm zpsobem, e zpsob obrovsk kody, kter se pak opravuj po mnoho let.

I kdy pat Herakleion mezi velmi star msto s bohatou histori, pli mnoho pamtek zde nenajdete. Lpe eeno je jich zde men poet a jsou mn zajmavj, ne jak by se od tak rozlehlho msta ekalo. Nicmn nehzejte flintu do ita a nemyslete si, e by Vs Herakleion njak zklamal, o to vce budete pekvapeni co turistm nabz.

Heraklion a jeho historie

Fontna Heraklion

Herakleion le pmo ve stedu ostrova Krta v jeho severn sti. Zhruba 5 km smrem na jihovchod le dal znm krtsk msto, kterm je Knossos. Ob tyto msta poj bohat historie. Jednm z nejzajmavjch obdob bylo kdy zdej pstav a pak cel msto dobyly Bentan, stalo se tak ve 13. stolet. Zanechali zde celou adu architektonickch pamtek, vetn mohutn pevnosti, kterou bohuel zniilo velk zemtesen. Na jejm mst byla o ti stalet postavna pevnost nov, kter sehrla podstatnou roli pi vlce s Tureckem. Ti zde pstav v roce 1648 obklili a strvili zde urputnmi boji dlouhch 21 let, ne staten ekov podlehli. Staten ekov nen v tomto ppad pouhm przdnm slovnm spojenm, ale nepopratelnm faktem. Zdej obyvatel toti zuiv brnili sv zem a zpsobili tureckm silm znan ztrty. Nakonec krtt a bentt bojovnci mohutn pesile podlehli, ovem statistika mluv jasn. Na stran domcch padlo na 30 000 obyvatel, na stran Turk neuvitelnch 118 000 lid, to je obrovsk rozdl. ekov maj bojov ducha zkrtka v sob a ani proti mohutn pesile se nevzdvaj, jen si vzpomete na slavnou bitvu u Thermopyl.

Zajmav msta

st zdejho pstavu skuten velmi ovlivnila Bentsk architektura, jednm z pklad je nap. Arsenal, kter pochz z 16. stolet. Slouil pedevm jako msto, kde se stavli a opravovali lod. Najdete jej na jin stran pstavu.

Nepehldnuteln jsou tak zdej hradby, kter se thnout do dlky t kilometr. Uvnit hradeb naleznete tak nkolik bran, ktermi je mono projt do starho msta.

Jestli m neho Herakleion poehnan, pak jsou to zcela jist zdej muzea. Na celm ostrov byla v minulosti uskutenna cel ada vykopvek, kter objevily mnoho zajmavch expont. Ty si mete prohldnout v mstnm Archeologickm muzeu. Pokud Vs zajmaj spe obecn krtsk djiny, pak navtivte Historick muzeum. Je o nco men ne Archeologick muzeum a nabz svm nvtvnkm ucelen pehled a historii ostrova. Mezi dal zajmav muzea kter mete navtvit pat Muzeum nboenskho umn, nebo Muzeum prodnch vd.

Sponzor strnky

Partnei

Vyberte si z irok nabdky last minute zjezd.
Pokud mte rdi tropick poas a zajmaj Vs karnevaly, pak je Rio de Janeiro pro Vs ta prav volba. Hledte-li nco ble, pak by se vm mohl zamlouvat eck ostrov Rhodos kter je vzdlen jen pr hodin letu. Nedaleko nj naleznete tak nejvt eck ostrov Krta jen Vm nabz pohled zpt do Minojsk ry. Mte-li rdi exotiku, vydejte se na karibsk ostrov Kuba kter mnoho lid povauje za prav rj na zemi. Ostrov zbavy Zakynthos je ideln msto pro non prty.

info [at] Tamchci.cz